chci potvrzení o daru

Dary a sbírky představují hlavní příjem našich farností. Zatímco sbírky se konají v kostelích při každé nedělní bohoslužbě, a někdy i v jiný den, a dokážou pokrýt sotva režii, dary jsou poskytovány individuálně. Přejete-li si vystavit potvrzení o svém daru, který jste doručili identifikovatelným způsobem v hotovosti, anebo bezhotovostně, je vystavení potvrzení možné. Pro tento případ kontaktujte kněze buď přímo, telefonicky nebo emailem.

Vystavené potvrzení je použitelné např. pro daňové účely – ke snížení základu daně z příjmů fyzických osob – dárce, pokud celková hodnota darů poskytnutých v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. Nejvýše lze takto odečíst 10 % základu daně z příjmu. Pokud zúčtování daně místo dárce provádí zaměstnavatel, předá zaměstnanec potvrzení o daru své mzdové účtárně nejpozději do 15. února následujícího roku, která toto potvrzení zahrne do položek snižujících daňový základ zaměstnance. Pokud dárce podává daňové přiznání sám, uplatní odpočet od základu daně ve svém daňovém přiznání. Pokud je dárce právnickou osobou, musí mít dar, aby mohl být uplatněn odpočet od základu daně z příjmu právnických osob, hodnotu alespoň 2.000 Kč. Nejvýše lze odečíst 5 % z upraveného základu daně. Potvrzení o předání finančního daru může mít formu běžného příjmového pokladního dokladu nebo potvrzení o příjmu daru či darovací smlouvy – podle přání dárce.